Giấy gói nhựa

Mã sản phẩm: L81001

Loại: Giấy gói: 81

Giá gốc 2,955₫

Số lượng